Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Alapszabály módosított

 A l a p s z a b á l y

 

I.

 

Általános rendelkezések

 

 

1.    Az egyesület neve :                           FIT-LESZ Sportegyesület

       - rövidített neve :                              FIT-LESZ SE

2.    Az egyesület székhelye :                   2517 Kesztölc, Malom út 88. sz

3.    Az egyesület alapításának ideje :      2002. 03.18

4.    Az egyesület jogállása :

Az egyesület a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. Törvény alapján létrehozott társadalmi szervezet, egyben a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény VI. fejezetében meghatározott sportszervezet. Az egyesület jogi személy, amely saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, szerződések alanya lehet.

5.    Az egyesület működési területe :    Kesztölc község és vonzáskörzete

6.    Az egyesület célja, tevékenysége :

·   Aerobik : Szeretnénk felpezsdíteni az embereket és kiragadni őket kis időre a hétköznapok mindennapos problémáiból, melynek megvalósítására az aerobik ideális sportág. A zenébe és a mozgásba belemélyülve szeretnénk egy kicsit egészésgesebb életmód felé ösztönözni az embereket, hogy közérzetük és megfelelő fizikai állapotuk legyen.

·   Divat- és sporttánc : egyrészt a gyerekek egészséges életre való nevelésével és a sport megszerettetésével kívánunk foglalkozni, valamint élsportolókká nevelésükkel. Célunk az eredményes felkészítés a versenyekre és egyéb fellépésekre, szereplésekre. Ez a gyerekeknek önbizalmat ad, melyet a későbbiek során kíválóan tudnak majd alkalmazni az élet más területén is. A zene és a tánc egy harmónikus és esztétikus mozgás képzést tesz lehetővé.

·   Testépítés és fitness : Elsősorban a felnőtt korosztályt céloznánk meg ezzel a mozgásformával. Célunk a test adottságainak tökéletesítése, a test formázása, magabiztosság és jó közérzet keltése mindenkiben.

·   Szabadban űzhető sportágak (pl. Kerékpározás, túrázás és egyéb extrém sportok) : A természet és a sport iránti igény felkeltése, megszerettetése, a sportos életvitel kialakítása, mely a természet és a sport összhangjára épül.

 

  • Az egyesület keretei közt megalapozható sokak jövője, tevékenységek szervezése, a feltételek biztosítása, a versenysport szervezése, működtetése. E célok elérése érdekében az alábbi feladatok ellátásra vonatkozik :
  • Egészséges életmódra nevelés életkortól függetlenül
  • Egészséges táplálkozásra nevelés, ennek keretében fitness- és sportélelmiszerek, italok forgalmazása, árusítása
  • Fitness- és sportruházat, sporttermékek forgalmazása, árusítása
  • A működési területen élő lakosság sport iránti iényeinek kielégítése, lehetőség szerint kondícionáló-, sportterem működtetése révén
  • Közreműködés a működési területen levő oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységében, a szabadidő eltöltésében.
  • Az ifjúsági sporttevékenység és az utánpótlás nevelés szervezése
  • Versenyek, bajnoságok, találkozók, sport- és egyéb rendezvények szervezése, rendezése
  • Nemzetközi kapcsolatok fenntartása
  • Céljai megvalósítása érdekében együttműködés a működési területen lévő állami-, társadalmi- és gazdasági szervezetekkel.

 

II.

 

A tagi jogviszonyra vonatkozó szabályok

 

1.            Az egyesület tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár (a továbbiakban természetes személy). Tiszteletbeli és pártoló tag lehet jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is (a továbbiakban szervezet).

2.            Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, akit az egyesület elnöksége tagként felvesz.

3.            Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki/amely vállalja az egyesület célkitűzéseinek anyagi, erkölcsi támogatását, illetve társadalmi munkájával segíti az egyesület mindennapi működését. A pártoló taggá nyilvánítás a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

4.            Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki illetőleg amely kiemelkedő tevékenységével elősegíti az egyesület céljainak megvalósítását, erkölcsileg támogatja az egyesületet, vagy a magyar sportélet terén kimagasló érdemeket szerzett. A tiszteletbeli taggá nyilvánítás a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

5.            A tagsági jogviszony megszűnik :

a)    kilépéssel

b)    kizárással

c)    halálla illetve jogutód nélküli megszűnéssel,

6.            A tag kizárható abban az esetben, ha :

a)    tevékenységével vagy mulasztásával az egyesület érdekeit, célkitűzéseit, jó hírnevét súlyosan sérti vagy veszélyezteti,

b)    az egyesület sérelmére jogsértést követ el,

c)    sportolók esetében sportolóhoz méltatlan vagy az egyesület érdekeivel ellentétes magatartást tanusít,

d)    a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget.

 

7.           A kizárásról az elnökség dönt.

·         Sérelmezett határozata ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Közgyűléshez jogorvoslattal lehet élni.

8.           Az egyesület tagjának jogai :

 

a)    Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein

b)    Választhat és választható az egyesület szerveibe

c)    Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben.

d)    Tájékoztatást kérhet az egyesületet érintő minden kérdésről,

e)    Részesülhet az egyesület által jogszerűen nyújtott kedvezményekben és juttatásokban.

f)     Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

9.           Az egyesület tagjainak kötelezettségei :

a)    Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a többi taggal való együttműködés,

b)    Az alapszabályban és az egyesület szerveinek határozataiban foglaltak betartása, végrehatása,

c)    A tagdíj fizetési kötelezettség pontos teljesítése a szakosztály által meghatározott, de legalább 100.- Ft/hó mértékben. Társadalmi munkavégzés keretében az egyesület mindennapi működésének elősegítése.

A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

d)    Sportolók, versenyzők esetében az edzéseken, felkészüléseken való rendszeres, aktív részvétel, a versenyeken az adottságok, képességek szerinti legjobb teljesítmény nyújtása.

 

Záró rendelkezések

 

 

1.           Az egyesület megalakulását nyilvántartásba vétel végett a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnál kell bejelenteni.

2.           Az egyesület jegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott egyesületiiuuuk név alá az elnök önállóan írja a nevét.

3.           Az egyesület alapszabályát a jelen formában a közgyűlés 2009.01.26. napján fogadta el.

 

Kesztölc, 2009.01.26.